خلاصه منابع مفید برای امتحان دکتری آینده پژوهی

همان طور كه مي دانيد، رشته آينده پژوهي براي اولين بار در سال 1390 از طريق كنكور سراسري اقدام به اخذ دانشجو نمود، در نتيجه منابع كنكور به روشني مشخص نيست و تنها مي توان به طور حدسي بعضي منابع را نام برد.

و نيز اكثر منابع آينده پژوهي مشابه كنكور مديريت استراتژيك مي باشد.

1- زبان انگلیسی (پاسخ کوتاه)

آزمون زبان انگلیسی در سطح آزمون تافل، تولیمو، آیلتس و شامل سه بخش دستور زبان، واژگان و درک مطلب است.

2- استعداد تحصیلی (پاسخ کوتاه)

آزمون استعداد تحصیلی که برای گروههای آموزشی 9 گانه جداگانه طراحی می‌شودکه شامل بخشهای درک مطلب، کمیتی، تحلیلی و منطقی، تجسمی (برای رشته‌های فنی و مهندسی) است


3- دروس تخصصی در سطح کارشناسی


الف) روش تحقیق و آمار (تستی)

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم )

انتشارات

1

روش تحقیق در علوم رفتاری

زهره سرمد، عباس بازرگان و الهه حجازی

موسسه نشر آگه

2

روش تحقیق کیفی و آمیخته

علی بازرگان

 

 

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم )

انتشارات

1

آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد )

عادل آذر، منصور مؤمنی

انتشارات سمت

2

آمار و کاربرد آن در مدیریت

جمشید صالحی صدقیانی، ایرج ابراهیمی

نشر هستان

    ب) مبانی مدیریت 

مباني سازمان و مديريت؛دكتر رضائيان؛ نشرسمت
مديريت عمومي؛دكتر الواني؛نشر ني
تئوري ساختار سازمانی؛رابينز،ترجمه الواني؛نشر صفار يا اشراقيv مدیریت رفتار سازماني؛دكتر رضائيان؛ نشرسمت
مديريت منابع انساني؛دكتر سعادت؛نشر سمت
تجزيه و تحليل و طراحي سيستم؛دكتر رضائيان؛ نشرسمت

---------منابع تكميلي---------

مباني فلسفي و تئوريهاي رهبري؛دكتر افجه؛نشر سمت
مباني رفتار سازماني؛رابينز،ترجمه پارسائيان و اعرابي؛نشر دفتر پژوهشهاي فرهنگي
مرور جامع بر نظريه هاي سازمان و مديريت؛دكتر سيد جوادين؛نشر نگاه دانش
نظريه هاي عمومي مديريت؛سري چهار جلدي ( کتاب سبز رنگ)؛نشر نگاه دانش
مديريت منابع انساني؛دكتر مير سپاسي

4- مدیریت استراتژيك (تستی)

ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌/ 
پ‍ی‍رس‌ و راب‍ی‍ن‍س‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍ه‍راب‌ خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ش‍وری‍ن‍ی‌ (1388)، ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌

مدیریت راهبردی عصرمدار : رویکردی آینده‌پژوهانه به منافع عمومی
پورعزت، علی‌اصغر ‏‫(۱۳۸۹) انتشارات دانشگاه امام صادق
                             
مدیریت استراتژیک، دفتر پژوهش های فرهنگی
مولف: فرد آر دیوید، مترجم : دکتر اعرابی

Strategic Management (McGraw-Hill International Editions Series) 
Gregory G. Dess, Alex Miller, Miller overrun 

* تاکید زیادی به کتاب ها و مقالات دکتر وفا غفاریان می شود و توصیه می شود که کلیه مطالب مرتبط با ایشان مطالعه شود.
مدیریت راهبردی، انتشارات سمت

ارسال نظر

» لطفا کوتاه و در مورد اين مطلب بنويسيد.