همایش آینده پژوهی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

همایش آینده پژوهی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
این پژوهشکده همایشی در روز سه شنبه مورخ هجدهم آذر ماه 1392 پیش بینی کرده است که در دو بخش صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد. در بخش اول به تبیین رسالت و خدمات آینده پژوهی در الگو پرداخته می شود که متضمن تحلیل عمیق فکری، فرهنگی و اجتماعی و آشنایی با مبحث پایداری و برنامهریزی پایدار و نیز بررسی تصویر آیندهی انقلاب اسلامی و چالشهای پیش روی آن خواهد بود.
سخنرانان و موضوعات بخش اول شامل:
 رسالت آینده پژوهی در الگو: آقای دکتر محسن بهرامی (استاد آینده پژوهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس
پژوهشکده مطالعات آینده)
تحلیل مبانی فلسفی و ملاحظات فرهنگی الگو: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانیا (استاد
دانشگاه باقرالعلوم، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی)
 بهره وری و شاخص های تاثیر گذار آن در تدوین الگو: سرکار خانم دکتر طباطبایی یزدی(رئیس
سازمان ملی بهره وری ایران)
 آینده انقلاب و چالش های پیش رو: آقای دکتر محمد رحیم عیوضی (استاد گروه آینده پژوهی دانشگاه بین
المللی امام خمینی ره)
بخش دوم (بعد از ظهر) در قالب چهار نشست تخصصی همزمان برگزار خواهد شد که موضوعات ذیل را مورد تحلیل
قرار میدهد:
 1. نشست تخصصی علم و فناوری (ریاست نشست: آقای دکتر فتح الله مضطرزاده، استاد دانشگاه صنعتی
 2. امیر کبیر، عضو پیوسته فرهنگستان علوم)
 3.  نشست تخصصی توسعه پایدار و محیط زیست (ریاست نشست: آقای دکتر رضا مکنون، استاد
 4. دانشگاه صنعتی امیر کبیر، مشاور وزیر نیرو)
 5. نشست تخصصی فرهنگی اجتماعی (ریاست نشست: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانیا،
 6. استاد دانشگاه باقرالعلوم، عضو شورای انقلاب فرهنگی)
 7. نشست تخصصی سلامت (ریاست نشست: آقای دکتر فریدون عزیزی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
به منظور هم اندیشی خبرگان و تحلیل ابعاد مختلف مسئله در نشستهای تخصصی، سخنرانی اساتید محترم معطوف
 1. به چهار بُعد زیر خواهد بود و در پایان پس از پرسش و پاسخ، جمع بندی و نتیجه گیری صورت خواهد گرفت:
 2. سخنرانی تخصصی (بیان ابعاد تخصصی موضوع و ملاحظات حرفه ای آن)
 3. سخنرانی جامعه شناختی(شناسایی بستر اجتماعی مسئله و بررسی الزامات ساختاری و هنجاری آن)
 4. سخنرانی فلسفی و فکری (تشریح مبانی فلسفی مسئله و ملاحظات اسلامی موضوع)
 5. سخنرانی آینده پژوهانه (بررسی روندها و تصویر آینده و جمع بندی)

اطلاعات بیشتر و ثبت نام : http://fsri.aut.ac.ir/ fsri.aut.ac.ir

 
توسط علی زارع میرک آباد | 26 آبان 1393 10:44 صبح