رتبه بندی متغیرها با آزمون بونفرونی

برای محاسبه رتبه عوامل (متغیرها) در جامعه نرمال می بایست از روش بونفرونی استفاده شود، و روش آن در در اینجا می توانید مشاهده کنید.
لازم به ذکر است آزمون فریدمن تنها می تواند فرض برابری رتبه ها را در جامعه غیر نرمال بررسی نماید و برای رتبه بندی قابل استفاده نیست.
 
توسط علی زارع میرک آباد | 9 فروردین 1391 5:58 بعدازظهر

ارسال نظر

» لطفا کوتاه و در مورد اين مطلب بنويسيد.