نظام هاي نوآوري- نقش آفرينان و تصميم گيران

نظام ملی نوآوری : مجموعه ای از نهادهای مجزا است که به تنهایی یا مشترک در توسعه و انتشار فناوری های جدید شرکت می کنند و چارچوبی فراهم می آورند که از آن طریق، دولت ها سیاست های موثر بر فرایند نوآوری را شکل داده و پیاده سازی کنند. به بیان دیگر، نظام ملی نوآوری شامل سازمان ها، پیوند بین آن ها و یک محیط نهادی است. محیط نهادی، هنجارهای رسمی و غیر رسمی (عادات مشترک، عرف ها، رویه های مورد توافق، ارزش های مشترک، مقررات و قوانین) می باشند که چارچوب تعامل بین سازمان های سازمان های ملی نوآوری را، توصیف می نماید. نهاد ها دو ویژگی دارند که عبارتند از: تحولات نهادی و وابستگی به مسیر.
یکی از رایج ترین طبقه بندی هایی که از کارکردهای نظام ملی نوآوری تو سط (OECD) ارائه شده است عبارتند از: 1.سیاست گذاری کلی 2. تسهیل، هدایت و تامین بودجه تحقیقات و فناوری 3. انجام تحقیقات و نوآوری 4. نیروی انسانی 5. ارتقا کارآفرینی 6. انتشار تکنولوژی و ...
اجزاي نظام ملي مديريت نوآوري
 نظام ملي مديريت نوآوري را مي توان به عنوان يک نظام مديريتي، شامل بدنه اصلي، عناصر ساختاري و محيط پيراموني ( خارجي ) به صورت زير در نظر گرفت :
 بدنه اصلي :بنگاه هاي اقتصادي (صنايع)، دانشگاه ها، پارک ها و انکوباتورهاي علم و فناوري، مراکز پژوهشي، سازمانهاي دولتي، نهادهاي مالي
عناصر ساختاري :بازار رقابتي، پژوهش، زير ساخت هاي نوآوري، مشارکت و همکاري، دسترسي به اطلاعات .
محيط پيراموني )خارجي(:  نظام مديريتي کشور، فرهنگ نوآوري، سياست ها و برنامه هاي دولت، مکانيزم هاي عملياتي، قوانين و مقررات، انتشار تکنولوژي، مالکيت معنوي، سرمايه هاي ريسک پذير، نظام تعليم و تربيت و....
شاخص هاي كاركرد سيستم نوآوري ملي
 معيار نوآوري بايد براي سه بعد يك سيستم ابداع شده به كار بسته شود:
1-طرح استراتژيك
2-فرآيند استراتژيكي
3-مردم
شاخص هاي بسياري براي ارزيابي كردن عملكرد نظام نوآوري ملي وجود دارد تعداد كمي از آنها نتيجه رضايت بخشي را به اثبات رسانده اند. 
الف- شاخص هاي داده
1-دانشمندان و مهندسان شاغل در R&D  (يك در يك ميليون جمعيت)
2-هزينه هاي تحقيق و توسعه  (به عنوان درصد از GNP)
3-سرمايه گذاري مستقيم خارجي ( به عنوان درصدي از FDL جهان داخلي)
4-تعداد اداره موسسه هاي خصوصي (R&D)
ب- شاخص هاي توليد
1.اختراع ثبت شده و پذيرفته شده (يك در يك مليون جمعيت)
2.سرمايه گذاري مستقيم خارجي (به عنوان درصدي از FDI جهان خارجي)
3.صادرات توليد (به عنوان درصدي از صادرات بازرگاني)
4.صادرات با تكنولوژي بالا (به عنوان صادرات توليد شده)

سير تحول نوآوري
سير تکامل موضوع نوآوري را مي توان در 5 موج خلاصه نمود که در زير به آن اشاره شده است.
موج اول : شومپتر، نوآوري را معرفي يک ترکيب جديد از عوامل توليد و حالت هاي مختلف يک نظام يا به عبارتي يافتن يک تابع توليد جديد مي داند. 
موج دوم : نوآوري تکنولوژيکي بين سال هاي 1960 - 1950 مطرح شده است و  دانشمندان و متفکرين مختلفي در اين زمينه اظهار نظر نموده اند که به دو موضوع توليد و فرآيند نوآورانه توجه بيشتري داشته اند . 
موج سوم : نگرش نوآوري صنعتي توسط فريمن بين سال هاي 1980 - 1970 مطرح گرديد. مشخصات اين نگرش انجام تحقيقات پايه، اختراع، توسعه و نوآوري مي باشد. 
موج چهارم : در سال هاي 1997 - 1987 بر نظام هاي نوآوري تاکيد بيشتري شده است بگونه اي که فريمن نظام نوآوري را، شبکه اي از سازمان ها براي تحقق تکنولوژي معرفي مي نمايد و در سال 1992 OECD  نوآوري تکنولوژي را توليد و فرايند جديد و تغييرات چشمگير در نوآوري شامل مجموعه اي از فعاليت هاي علمي، تکنولوژ ي، سازماني، مالي و تجاري، تعريف مي نمايد.
موج پنجم : نوآوري علمي عبارت است از ايجاد، ارزيابي، مبادله و کاربرد ايده هاي جديد به منظور برتري يافتن بنگاه هاي اقتصادي در بازار کالا و خدمات، که منجر به شکوفائي اقتصاد ملي و توسعه اجتماعي مي شود.     
جواب سوال 1: با نظام ملی نوآوری و مولفه های آن آشنا شده ام.
جواب سوال 2: چگونه می توان آن را در سطح ملی پیاده سازی کرد و نیاز به چه ابزاری می باشد و ما چگونه می توانیم میزان موفق بودن در پیاده سازی آن را اندازه گیری نماییم؟
منابع:
1- Abdalla, A., "Innovation management methods and tools for sustainable product service systems", South-Westphalia University of Applied Sciences, Germany
 
توسط علی زارع میرک آباد | 2 بهمن 1390 1:51 بعدازظهر

ارسال نظر

» لطفا کوتاه و در مورد اين مطلب بنويسيد.