روش روایی CVR

روايي پ‍ژوهش

روايي از واژه "روا" به معناي جايز و درست گرفته شده و روايي به معناي صحيح و درست بودن است (خاكي، 1387). در واقع مفهوم اعتبار به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه ابزار اندازه‌گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي سنجد. بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه‌گيري نمي‌توان به دقت داده‌هاي حاصل از آن اطمينان داشت. ابزار اندازه‌گيري ممكن است براي اندازه‌گيري يك خصيصه ويژه داراي اعتبار باشد، در حالي كه براي سنجش همان خصيصه بر روي جامعه ديگر از هيچ گونه اعتباري برخوردار نباشد (سرمد و ديگران، 1387، به نقل از شامی زنجانی، 1388).
به منظور روایی عواملی که در پرسشنامه ای تحلیل میدانی مورد استفاده قرار گرفت نیاز است که  پرسشنامه ای دیگر تهیه شده و نظر خبرگان در مورد این عوامل پرسیده شود. سوالات اين پرسشنامه که همان عوامل پيشنهادي مي باشند پس از توزيع ميان خبرگان که تعداد آن ها  N  نفر می باشند با CVR 60  درصد سنجیده می شود.از این رو عواملی که CVR بالاتراز 60 درصد کسب کردند تایید می شوند و در پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. براي محاسبه CVR از فرمول زير استفاده گرديد:

cvr.jpg
که در آن Ne تعداد کساني است که نظر موافق دارندو Nne تعداد کساني است که مخالفند. همچنين raters تعداد کل پاسخ دهندگان مي باشد


 

 
توسط علی زارع میرک آباد | 23 دی 1390 11:52 صبح

ارسال نظر

» لطفا کوتاه و در مورد اين مطلب بنويسيد.