ضرورت استفاده از PLS در مدل معادلات ساختاري

يكي از قوي­ترين و مناسب­ترين روش­هاي تجزيه و تحليل در تحقيقات علوم رفتاري و علوم اجتماعي، تجزيه و تحليل چند متغيره است. زيرا ماهيت اين گونه موضوعات، چندمتغيره بوده و نمي­توان آن­ها را با شيوة دومتغيري (كه هر بار تنها يك متغير مستقل با يك متغير وابسته در نظر گرفته مي­شود) حل نمود. تجزيه و تحليل چند متغيره به يك سري روش­هاي تجزيه و تحليل اطلاق مي شود كه ويژگي اصلي آن­ها، تجزيه و تحليل همزمان K متغير مستقل و N متغير وابسته است.
تجزيه و تحليل ساختارهاي كوواريانس يا مدل سازي علّي يا مدل معادلات ساختاري يكي از اصلي­ترين روش­هاي تجزيه و تحليل ساختارهاي داده­هاي پيچيده است.
مدل يابي معادلات ساختاري(SEM )  داراي دو نوع نسلLISREL   و PLS می­باشد.LISREL   که به عنوان نسل اول مدل معادلات ساختاري شناخته شده است، در مواردي كه حجم نمونه بالا و متغيرها حالت نرمال دارند و براي محقق، مدل اندازه­گيری (روابط بين متغيرهاي مكنون و متغيرهاي مشاهده گر) نسبت به مدل ساختاري (روابط بين متغيرهاي مكنون) اهميت بيش­تري دارد، كاربرد دارد. با توجه به ملاحظاتی که LISREL دارد، امروزه نسل دوم مدل يابي معادلات ساختاري به نام PLSرا مي توان در شرايطي كه حجم نمونه كم بوده و متغيرها حالت نرمال ندارند و مدل ساختاري نسبت به مدل اندازه­گيري اهميت بيش­تري دارد، به كار برد. یكي از مهم­ترين تفاوت­هاي عمده بين مدل­هاي LISREL و PLS در Formative vs. Reflective Indicators مي باشد .

شاخص­هاي Reflective كه تنها در مدل­هاي LISREL به­كار مي­روند؛ در برگيرنده رگرسيون­هاي ساده زيادي هستند كه براي تخمين نيازمند نمونه زياد هستند، در حالي كه شاخص­هاي Formative که در مدل­هاي PLS به­كار مي­روند؛ در برگيرنده تنها يك رگرسيون چندگانه است كه براي تخمين نسبت به مدل­هاي  LISREL نياز به نمونه كم­تري دارند.
مدل­هاي PLS هم مي­تواند شامل شاخص­هاي Formative و Reflective باشد كه اين موضوع باعث توانمندي اين مدل­ها در تخمين هر مدلي با هر مشخصاتي مي­شود.
البته بايد اين موضوع را افزود كه مدل­هاي PLS بر ساختارهاي واريانس مبتني هستند، در حالي كه مدل­هاي LISREL   بر ساختارهاي كوواريانس متكي هستند. در مدل­هاي LISREL به علت اين­كه خطاهايي براي تك تك متغيرهاي مشاهده گر در نظر گرفته مي­شود، از جهت تخمين مدل­هاي اندازه گيري از مدلهاي PLS قوي-تر هستند ولي در تخمين مدل­هاي ساختاري PLS نسبت به LISREL قويتر است. شاخص­هاي Reflective براي محاسبه بارهاي عاملي به­كار مي­رود در حالي که شاخص­هاي Formative براي محاسبه اوزان به­كار مي­رود. نرم افزاري كه PLS را اجراي مي­كند،VisualPLS   نام دارد.

 
توسط علی زارع میرک آباد | 2 دی 1390 10:13 بعدازظهر

ارسال نظر

» لطفا کوتاه و در مورد اين مطلب بنويسيد.